09 328 04 36

Algemene voorwaarden - ALCOMET BVBA

1. Al onze verkopen, werken, leveringen en diensten geschieden op de hierna volgende voorwaarden. Andersluidende voorwaarden van de klant worden niet aanvaard.

De Algemene Voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst en er kan enkel schriftelijk van afgeweken worden mits akkoord van beide partijen.

De klant verklaart kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en deze ook aanvaard te hebben.

2. Elk bestek en elke prijsofferte is gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten.  Deze zijn louter vrijblijvende voorstellen en geen aanbod.  Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.  De bestelling door de klant is het aanbod. De aanvaarding ervan door ons doet het contract tot stand komen.

3. Onze aanbiedingen worden gedaan zonder verbintenis wat de leverings– en uitvoeringsdata betreft, die steeds bij benadering worden gegeven en m.a.w. oriënterend zijn en niet bindend.  Gebeurlijke vertragingen zullen nimmer aanleiding kunnen geven tot hetzij verbreking van het contract, hetzij schadevergoeding.

4. Onze facturen zijn steeds contant betaalbaar op de vennootschapszetel 30 dagen na factuurdatum.

Bij niet –betaling van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van ons aan de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en is de klant vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van 50,00  € en een maximum van 1.500,00 €.  In geval van gedeeltelijke betaling blijft integrale schadevergoeding verschuldigd.

Bij niet – betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten evenals het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

5. Het protest van de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na factuurdatum en dit per aangetekend schrijven bij gebreke waarvan de factuur als aanvaard wordt beschouwd.

6. Al onze goederen reizen op gevaar en risico van de bestemmeling, zelfs wanneer ze franco worden verzonden.

In geval van vervoer door onze voertuigen moet ons personeel er zich toe beperken de koopwaren op het voertuig ter beschikking te stellen.  Het lossen en laden gebeurt steeds door de zorgen, op risico, onder de verantwoordelijkheid en volgens de aanwijzingen van de bestemmeling, zelfs indien ons personeel zelf ertoe over zou gaan of erbij zou helpen.

7. Zolang de geleverde goederen niet worden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.  Zelfs in geval van incorporatie blijven alle geleverde goederen onze eigendom tot volledige betaling van al onze facturen betreffende deze levering.  Dit geldt zelfs in geval van faling.  Wij kunnen de goederen waarop eigendomsvoorbehoud op elk ogenblik, zonder rechterlijke machtiging en zonder formaliteit terughalen.  Het risico gaat echter over op de koper van bij de contractsluiting ongeacht de betaling.

8. Bij verbreking van het contract door of lastens de klant is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30%, behoudens hogere schade.

9. Alle innings – en protestkosten van een aanvaarde of niet aanvaarde wissel vallen ten laste van de klant.  Het aanbieden van wissels wijzigt de plaats van betaling niet: bij het trekken van een wissel zien wij daarenboven van geen enkel van de bovengenoemde rechten af en het trekken van een wissel geldt nooit als schuldvernieuwing.

10. Eventuele klachten dienen schriftelijk en binnen acht dagen aan onze zetel verzonden te worden en dit per aangetekend schrijven met een duidelijk omschrijving van de gebreken die ons in staat zal stellen volledig kennis te nemen van de zaak, zoniet worden ze niet meer aanvaard.  Ingebruikname geldt als aanvaarding van de levering.

11. Onze vrijwaringplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.

Indien een geleverd toestel of een onderdeel daarvan door ons dient vervangen of nagezien te worden omwille van een constructiefout, kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op enige derving en / of terugbetaling van eventueel gemaakte kosten.

12. De nietigheid of ongeldigheid van één of meerdere clausules leidt niet tot de nietigheid of ongeldigheid van de overeenkomst.  Partijen verbinden zich ertoe om de eventuele ongeldige clausules te goeder trouw te vervangen door andere die, in de mate van het mogelijke, dezelfde functie realiseren.

13. In geval van betwisting zijn uitsluitend territoriaal bevoegd de rechtbanken van de plaats waar de verkoper zijn uitbatingszetel heeft.  Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.